Fara


První zápis v Borovské kronice se zmiňuje právě o budově dnešní fary. Jako ukázka je zde uveden právě tento první zápis a jeho překlad:

status

Status

Nejdříve sídlo kaplana, posléze fary na Borové:

Kaplanka na Borové byla zřízena 8. prosince roku 1778 z rozhodnutí nejvznešenějšího pána, pana Jana Nepomuckého, hraběte z Pražmy, L. B. z B., dědičného pána z Frýdku za tím účelem, aby bylo lépe pečováno o duše jeho poddaných, velmi vzdálených od jejich pastýře. Z toho důvodu přispěl na stavbu kaplanky množstvím vápence, dřeva a ostatního materiálu, na obživu kaplana uvolnil z kvestorátu k ročnímu proplácení vpenězích 32 zl. a jedno vědro piva, dále zdarma dřevo z panského lesa. Když s tím však jako snedostačujícím kaplan - lokalista nesouhlasil, bylo prostřednictvím tehdejšího panského ředitele, pana Františka Sukovského, podáno odvolání kJejímu nejvyššímu Majestátu, milostivě panující císařovně Marii Terezii, jejíž nejvznešenější Majestát povolil, aby bylo ročně poskytováno 60zl. z eráru.

1778

8. prosince byla postavena fara na Borové. Dříve však než se farou stala, sloužila jako sídlo kaplana. Další zmínka v kronice o faře je po roce 1858, kdy nastoupil na Borovou do kněžské služby P. Petr Hykl. Ten se pustil do oprav této budovy. To vše z Náboženského fondu s pomocnými pracemi farníků. Z vlastních peněz nechal P. Petr Hykl oplotit zahradu a dvůr, vystavět stodolu, hospodářské budovy nechal pokrýt střechou, zahradu osázel ovocnými stromy. Nyní chyběla ještě voda. Ačkoliv se kopalo na více místech, všude byl nalezen jen suchý pískovec. Proto se obrátil na hutního mistra Reifa v Bašce, který mu z přátelství nabídl dva horníky. Ti pracovali nepřetržitě šest týdnů na výkopu studny, než se přišlo na vodu. Studnu bylo pak nutno ještě prohloubit, vyložit říčními kameny, opatřit kolem na hřídeli a zastřešit. Tak bylo aspoň z části pomoženo nejnutnější potřebě s malým nákladem 105 zlatých, z čehož Náboženský fond zaplatil 84 zlatých.

1906

Podle kroniky byla provedena další údržba farní budovy. Z dokumentu o této opravě si dovedeme alespoň částečně představit, jak v této době fara vypadala:

"Farní dům na Borové je přízemní, značně stará budova, zvětšena neúčelnými přístavbami. Nachází se na kopci ze západní strany příkře vystupujícím předhoří Lysé hory. Farní dům je naproti kostelu na stavebním místě ve směru jižním a západním klesajícím v takové situaci, že výše budovy proti straně ode dvora značně přibývá, takže stavby ležící na západní a jižní straně jsou vysoko nad terénem, naproti tomu na východní straně níže leží. Tento farní dům jest prostorově velmi omezen, takže podle údaje p. faráře, že jest zde systemizované místo pro kaplana, jest nedostačujícím. Rozšíření farního domu bylo označeno jako nezbytně nutné."

Stavba byla zbudována z cihel a lomového kamene. Venkovní zdi byly 75 až 80 cm silné, chodby 70 cm, dělící zdi 32 cm. Okna 1,14 x 1,28 m. Stropy byly trámové, pobité rákosem a zalíčené. Střecha šindelová. Fara sestávala z jídelny, ložnice, kanceláře, kuchyně, obývací místnosti a WC. Ve vedlejší hospodářské budově byla stáj a kůlna na dříví. Východně od fary, téměř ve stejném směru ve vzdálenosti 8,6 m od čelní fronty, se nacházela stará školní budova 22,65 m délky a 9,6 m šířky, která v této době byla používána pro byty učitelů. Komise seznala nutnost oprav a zvětšení fary, jakož i zřízení vodovodu. K realizaci však nedošlo.

1912

První projekt na vodovod. Se stavbou se však nezačalo.

kostel

Obrázek fary z roku 1912

1926

Další pokus o stavbu nové fary učinila zemská vláda slezská - bezvýsledně.

1935-1938

Další pokusy o stavbu. Světová válka plány oddálila.

1946

Po skončení války se začalo s přípravou a stavba samotná byla konečně zahájena. Za dva roky byla nová farní budova dostavěna. Poté se začalo s demolici staré budovy, která stála těsně před nynější farou. Materiál z bouračky byl odvezen do prohlubně vedle fary, kde byl opuštěný kamenolom. Odtud byl v minulosti lámán kámen na stavbu kostela a fary. Veškeré pomocné práce při stavbě a demolici byly prováděny farníky zdarma.

1956

Konečně je zaveden do farní budovy vodovod z farní studny, sací čerpadlo bylo umístěno ve sklepě, byly s tím potíže a asi po pěti letech byla dána do studny ponorná tlaková pumpa. Do doby před zavedením vodovodu se stále voda ze studny jen nosila, při stavbě byla dopravována koňmi.

1958

Je postavena vedle fary hospodářská budova včetně garáže.

1976

Je zavedeno ústřední topení. Přezděním sklepa vzniklo místo pro kotelnu.

1977

Vrch Borová zastavěn sedmi chatami k velké škodě vzhledu i klidu.

1979

Vyměněn kabel od farní budovy ke studni (čerpadlu-ponorce). Výkop i zahrnutí kabelu provedl sám farář P. Kempný (délka asi 70 m).

1982

Na jaře provedena oprava střechy fary. Balkon farní budovy byl o dva roky později zaplechován na falc pozinkovaným plechem.

1986

Provedena nová celková elektroinstalace fary

fara

Obrázek fary z roku 2001

1998

Je na faru konečně zbudována vodovodní přípojka z veřejného vodovodního řadu. Svépomoci je také natřena střecha farní budovy.

2004

Byla vyměněna vrata u farní garáže.

2005

Nátěr fary (okna, štít)

2006

Nový krb na faře

2011

Byla vyměněna okna na faře a vybudován samostatný byt na faře pro místního kněze.