Farní život


18.století

Jak je již zmíněno v úvodu, k borovské farnosti náležely obce Nová Ves, Malenovice, Staré Hamry, Lubno a Pržno (obce po pravém břehu řeky Ostravice), rozlohou byla tedy velmi rozsáhlá. Duchovní pastýř, pravděpodobně s pomocí kaplana, zajišťoval sloužení mši svatých, vyučování náboženství (na Borové to bývalo o nedělích po mši sv.). Zajišťoval udílení svátosti nemocných v domech. Jistě chápete, že to nebyla služba jednoduchá, hlavně v zimním období v těžko přístupných horách. Přesto několikeré žádosti o zřízení samostatné farnosti pro Staré Hamry byly stále odkládány.

Na ukázku uvádíme z kroniky opis instrukcí připojených k dekretu biskupského úřadu pro kaplana lokalistu Jana Golíka z roku 1780.

S rozvojem frýdlantských železáren došlo k osidlování okolních hor obyvateli i ze vzdálenějších části Moravy. Přicházeli do zdejších lesů za prací. Byli mezi nimi i protestanté, ti působili na starousedlíky a odváděli je od katolického vyznání.

1781

Za vlády císaře Josefa II. byl v roce 1781 vydán toleranční patent příslušníkům vyznání helvetského. Lidé četli nekatolické knihy, začali pochybovat o katolické víře a mnozí z nich přešli k protestantismu.

1787-1793

V průběhu těchto šesti let vystoupilo ve farnosti z církve 37 lidí. Postupně do roku 1816 dalších 26 osob, převážně ze Starých Hamer, ale i z Lubna, Nové Vsi a Malenovic. To bylo důvodem, že pan farář Kočí požádal kapitulního vikáře o vyslání misionářů - jezuitů. Jejich prostřednictvím se mělo dostat lidem, kteří bydleli v osadách přespříliš vzdálených od kostela, důkladnější vzdělání ve víře, tak, aby mohli odolávat nástrahám nekatolíků, kteří se je stále snažili přetáhnout na svoji víru. Misionáři měli také oprávnění zpovídat v soukromých domech, křtít a rovněž sloužit mše svaté pod širým nebem na přenosném oltáři s křížem a dvěma svícemi i podávat věřícím Nejsvětější svátost oltářní.

1817

Za účelem zastavení nepříznivého trendu odpadu lidí od víry, byly 14. května zahájeny misie a trvaly ještě dva týdny po neděli Nejsvětější Trojice. Misie splnila svůj účel. V dalších letech docházelo k odpadlictví spíše v jednotlivých případech. Současně se do společenství katolických věřících mnozí začali vracet.

1850

Pro velkou vzdálenost k farnímu kostelu na Borové nemohli starší lidé, nemocní a děti docházet na služby Boží. Proto chtěl P. Špaček, kooperátor na Borové,postavit kapli na Gruni, ve které by aspoň občas byly slouženy bohoslužby, konaná svatá zpověď a bylo slyšet slovo Boží. Ze žádné strany nemohl získat pomoc. Postavil tedy alespoň dřevěnou kapli: částečně z peněz doslova vyžebraných sbírkou po chalupách, částečně z vlastních. Vymohl pro tuto kapli privilegované mše. Bohoslužby se konaly každou čtvrtou neděli s velikou účasti věřících z moravských hor i ze Slovenska.

1858

Při svém nástupu na borovskou farnost v r. 1858 nenašel P. Hykl farnost v nejlepším stavu. Jeho předchůdce se nevěnoval důsledně práci duchovního pastýře, kooperátoři si rovněž svou službu usnadňovali. Tak došlo k tomu, že v neděli a svátky byl kostel na Borové prázdný. Obce Pržno a polovina Lubna a Nové Vsi chodily do Frýdlantu, tam kupovali místa na sezení v kostelních lavicích. Své děti nechávali křtít ve Frýdlantě a nechávali se odtud i zaopatřovat. Teprve mnoha vstřícnými kroky a důslednou službou, která vyžadovala mnoho úsilí a trpělivosti, se postupně podařilo získat znovu důvěru farníků a přivést je zpět k účasti na náboženském životě ve vlastní farnosti.

1863

V době svého působení (1858-1893) chtěl p. Hykl dosáhnout stavby kostela ve Starých Hamrech a osamostatnění této oblasti. Důvodem byla nejen velká vzdálenost od farního kostela na Borové, ale hlavně šíření protestantismu. Po mnoha žádostech bylo konečně dosaženo toho, že v tomto roce byl slavnostně položen základní kámen ke stavbě kostela.

1896

Po smrti P. Židka, který byl rodákem z Nové Vsi a působil na Borové pouze tři roky, nastoupil zde 29-letý kněz Jan Tagliaferro. Uvedení do funkce se konalo 2. srpna 1896.

farní život

1897

Rok nato je na Borové poprvé konána ostatková pobožnost po tři dny. Účast, dle kroniky, byla veliká, ke stolu Páně přistoupilo 300 věřících. V předvečer pouti 31. července 1897 byla poprvé modlena litanie ke sv. Ignáci, patronu borovského chrámu. Česky vydal tuto litanii s jinými modlitbami k sv., Ignáci vlastním nákladem P. Jan Ev. Tagliaferro. Původní náklad 1000 výtisku byl rozšířen o dalších 400 kusů. Knížečka byla prodávána po 5 krejcarech.

1897-1933

?

Jak probíhal duchovní život ve farnosti v následujících letech, nemůžeme pro chybějící zápisy posoudit.

1933

Nastupuje zde na faru P. Jan Reinoch a konstantuje, že ve farnosti jsou prakticky jen pohani. Ze 2600 katolíků bylo v roce 1934 u velikonočních svátosti ve farním chrámu pouze 152 věřících.

1935

V tomto roce však nacházíme tento zápis: "V pondělí svatodušní začaly osmidenní misie. Konal je člen rádu Salvatoriánů ze Slavkova u Brna P. Prokop. Návštěva byla průměrná. Komunikantů bylo 620. Lidé se ostýchali přijít do kostela. Misie udělaly do ostýchavosti průlom."

1937

O svatodušních svátcích je od 15. do 23. května obnova misií. U sv. přijímání bylo 1100 věřících. Obnova přivedla do kostela nepoměrně více lidí než samotné misie před dvěma roky. Návštěva kostela po celý další rok stoupala. Katolický tisk se podařilo značně rozšířit. Prodávalo se 113 výtisků Neděle, 25 výtisků Katolické ženy a 325 výtisků brožury Posel pravdy.

1940

Je zakázan (vojenským vedením) průvod o svátku Božího Těla. Také všechny ostatní církevní svátky, kromě Vánoc, jsou zrušeny.

1944

Dne 13. března na žádost faráře povolil biskup na 10 let pravidelné nedělní bohoslužby ve filiálním kostele na Pržně.

1944-1972

?

kostel-dobová malba
Hodina náboženství s p. Elšákem z roku 1963

1972

Po delší přestávce pokračuje kronika zápisy o prvním svatém přijímání: "První svaté příjímání děti bylo poslední neděli v květnu na svátek Nejsvětější Trojice. Dětí bylo deset, všechny z Nové Vsi. V Malenovicích a Lubně je vůbec dětí málo, do náboženství chodí z Malenovic 4 děti a z Lubna 5."

1973

Pouť tohoto roku je ve znamení 300-letého výročí posvěcení chrámu. Byly slouženy tři mše svaté. Poprvé se sloužila mše svatá u obětního stolu. Prodávaly se fotografie kostela s pamětním razítkem.

1975

V tomto školním roce byla v Malenovicích uzavřena škola pro nedostatek dětí. U prvního sv. příjímání bylo na Borové 8 dětí, stejně jako v roce následujícím.

1978

Již druhý školní rok je náboženství jen ve škole na Pržně, a to jen jedna hodina měsíčně pro 4 děti. Rok 1978 byl důležitý pro naší diecézi, která byla rozhodnutím papeže Pavla VI. připojena k arcidiecézi olomoucké 23. 7. 1978. Toho času spravuje olomouckou arcidiecézi Msgr. Josef Vrána, biskup, apoštolský administrátor. Dr. Antonín Veselý, správce wratislavské arcidiecéze na území našeho státu, se stal druhým gen. vikářem olomoucké arcidiecéze.

1979/80

V tomto školním roce se náboženství vyučovalo jednou za měsíc. Na Pržně 5 žáků, v Nové Vsi 4 žáci.

1980/81

Náboženství v Pržně jednou za měsíc 4 žáci, v Nové Vsi dvakrát v měsíci 10 žáků.

1981/82

Do náboženství přihlášeno v Pržně 3 a v Nové Vsi 13 dětí.

27. srpna 1981

Byl P. Edmundu Kempnému, faráři na Borové, předán olomouckým biskupem Mons. Josefem Vránou dekret děkana frýdeckého děkanství.

1986

Farnost je z důvodu nedostatku kněží, přidělena k Frýdlantské farnosti s jedním knězem otcem Josefem Radimem Jančářem, který na Borovou a do Pržna dojížděl. Po revoluci v listopadu 1989 se ukázalo, že otec Jančář patří k řeholníkům a příchodem otce Pavla Gorazda Cetkovského v červenci 1991 začíná Borovskou farnost spravovat komunita bratří Řádu blahoslavené Panny Marie Karmelské. (Před rokem 1989 byly řeholní řády zakázány, do řádu mohli zájemci vstoupit pouze tajně.)

Za působení otce Josefa Jančáře byla poprvé na Borové sloužena půlnoční mše svatá na Silvestra, na poděkování za prožitý uplynulý rok a prosbu o ochranu pro rok budoucí. Půlnoční Silvestrovské mše svaté se tak staly pro Borovou tradicí.

1989

V listopadu se konala pouť do Říma na svatořečení Anežky České. Jelo se společně s frýdlantskou farností a z Borové se zúčastnilo 15 farníků.

1992-1994

Na faře na Borové žijí sestry Karmelitky (Češky a Italky), asi osm sester.

24. října 1993

Byla na Pržně sloužená mše svatá na poděkování za 420 let obce Pržna a šťastný průběh opravných prací na kostele.

1995

V říjnu vzniká (spolu s frýdlantskou farnosti) společenství III. řádu Panny Marie Karmelské (asi 6 farníků). V říjnu 1995 se také poprvé hromadně udělovala svátost nemocných v kostele při mši svaté za účasti 10 až 17 osob.

1996

Je na Borové biřmování, které přijalo 26 osob. Svátost uděloval biskup Ostravsko-opavské diecéze František Václav Lobkovicz. Pokus o vytvoření společenství mládeže i na faře na Borové (asi 10 mladých lidí), ale z praktických důvodu se opět připojili k mládeži ve Frýdlantě. Borovská mládež se aktivně zúčastňovala všech děkanátních a celostátních akcí pro mládež (diecézní setkání mládeže Velehrad, sv. Hostýn, setkání se svatým Otcem na Svatém Kopečku, Hradci Králové a jiné).

1997

O pouti ke sv. Ignáci v sobotu 2. srpna se na Borové začaly slavit první soboty - růženec, mše svatá a adorace za kněžská a řeholní povolání. Koncem července se uskutečnila sbírka na pomoc oblastem na Moravě, které postihly ničivé záplavy. Bylo odesláno 30 500 Kč.

1998

Nadále se slavily první soboty v měsíci. Před poutí ke sv. Ignáci byla třídenní večerní adorace, kterou vedli členové III. řádu Panny Marie Karmelské, mládež a modlitební skupinka borovských farníků.

Největší události v letošním roce pro farnost bylo "Děkanátní setkání mládeže Borová 1998" ve dnech 5. až 9. srpna, které probíhalo pod mottem: "Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl." Tohoto setkání se zúčastnilo 130 mladých lidí z celého místeckého děkanátu (účastníci byli i z Polska a Prahy). Setkání duchovně vedl O. Petr Vaculík, rovněž jako hosté a vyučující se ho zúčastnili trvalý jáhen, psycholog Max Kašparů a P. Adam Rucki z kněžského semináře v Olomouci. V sobotu dopoledne pak sloužil mši svatou a kázal biskup Ostravsko-opavské diecéze František Václav Lobkovicz. Všichni účastníci se stravovali přímo na Borové a byli ubytování v sedmi skupinkách v rodinných domcích ve farnosti. Mnoho farníků (i Obecní úřad Pržno) na tuto akci mládeže přispělo finančně nebo materiálním příspěvkem do kuchyně, nebo technickým zařízením. Nemalým příspěvkem byly modlitby farníků za zdar této akce. Toto setkání nebylo pro farnost uzavřené, všichni se měli možnost zúčastnit denní mše svaté a sobotní noční slavnosti světla spojené s adoraci v kostele. Setkání bylo zakončeno v neděli společnou mší svatou s farníky na Borové.

Od září byly ve farnosti zavedeny misijní středy. První středu v měsící kněz navštěvuje nemocné z Malenovic a Nové Vsi, odpoledne je sloužena mše sv. na Borové a po ní je vystavena Nejsvětější svátost k soukromé adoraci až do večera, kdy je ukončena společně. Potom zasedá k jednání pracovní skupinka, která řeší život ve farnosti. Druhou sobotu v měsící kněz navštěvuje nemocné na Lubně a Pržně a odpoledne je mše sv. na Pržně.

Mládež farnosti se zúčastnila 6. ročníku "děkanátní hokejové ligy", které bylo zahájeno mší svatou v kostele v Palkovicích. Naši borci obsadili druhé místo z 12 družstev. V borovském týmu bylo 9 chlapců a 4 dívky. V předešlých letech Borová vybojovala 1x první místo a 4x místo druhé (výsledek byl snad ovlivněn i tím, že výherce musí v příštím roce turnaj pořádat).

14. září, v den výročí posvěcení chrámu na Borové, byla snaha o obnovení tohoto výročí, byla sloužena mše svatá , poté soukromá adorace, která byla večer ukončená společnou adorací.

Na podzim bylo dvakrát setkání křesťanských rodin (účast 50 a 30 osob). Setkání byla hodnocena jako velmi zdařilé akce k prohloubení farního života. Byly zde sportovní soutěže, soutěže v orientaci v Bibli , vyprávění o adventu a pletení adventních věnců.

Byla hromadně udělena svátost pomazání nemocných.

Farnost v roce 1998 spravoval od 1. ledna do 30. června O. Petr Vaculík, jako farář (bydlel na faře na Borové) , jako kaplan mu vypomáhal O. Klement Jan Maria Vecheta O. Carm., který se od července stal administrátorem pro Borovou. Od července byla z důvodu administrativních změn zrušena pravidelná středeční mše svatá na Borové a čtvteční na Pržně. Na Pržně byla zavedena mše svatá místo neděle na sobotu večer (v případě, že je v první sobotu sloužena mše sv. na Borové, je na Pržně v neděli). Od l. listopadu přišel na výpomoc bratr jáhen Serafim Jan Smejkal.

1999

V roce 1999 pokračovali farníci v úpravách hřbitova kolem kostela. Celkem bylo devět brigád s účastí 8 až 18 osob. Poničené a neudržované hroby byly po dohodě s pozůstalými likvidovány, vyřazené náhrobní kameny byly se souhlasem kněze použity do staveb do základů. 30. října byla sloužena mše svatá za všechny pohřbené na tomto hřbitově a poté celý hřbitov vykropen za doprovodné motlitby farníků.

Během celého roku probíhaly lx za měsíc sbírky na chystané opravy kostela. Vybrané částky se pohybovaly kolem 3000 až 6000 Kč.

Pětkrát v roce 1999 se sešli farníci na setkání farnosti s tématy - vývoj církve, velikonoční tridium, smažení vaječiny, pouť do Štípy a Lešné, advent - pletení adventních věnců.

Zvláštní slavnost byla 17. července, kdy se věřící u "Veličkového kříže" modlili za jednotu a smír ve farnosti, potom O. Klement žehnal polím a práci na nich. Pobožnost byla ukončena u kříže na novém hřbitově motlitbou za zemřelé.

V roce 1999 bylo pokračováno v misijních středách a slavení prvních sobot. Na Silvestra byla již tradičně půlnoční mše svatá. Odpoledne byla mše svatá na poděkování za uplynulý rok, večer pak Výstav Nejsv. Svátosti až do půlnoční mše svaté, která byla zahájená venku žehnáním farnosti a světu.

Mládež farnosti se schází ve společenstvích ve Frýdlantě, zúčastnili se farní dovolené v Třemešné ve Slezsku (z Borové i Pržna 20 mladých).

Farnost spravoval O. Klement Jan Maria Vecheta O. carm. S bratrem Serafimem Janem Smejkalem, který byl 8. května vysvěcen na kněze. Biskupským dekretem z 21. 6. 1999 byl určen ke službě podávání svatého přijímání a donášení nemocným pro farnost Borová pan Karel Fiedor, nar. 8. 2. 1965

2000

Tento rok byl ve znamení "Jubilejního roku". Při mši sv. v březnu jsme obnovili manželské sliby, v dubnu křestní sliby a na podzim pak společné udílení svátosti pomazání nemocných. Společnou akci u příležitosti Jubilejního roku byl den dětí a zájezd farnosti do pohraničí.

Farníci se zapojili do celostátní akce "Ručně psaná Bible", kterou pořádala Česká biblická společnost a jejímž cílem bylo vzbudit zájem o Bibli a možnost všech církvi spojit se v akci, která je touhou po jednotě církve. Opisování Bible se zúčastnilo 39 osob ve věku 7-69 let. Opisovali jsme První knihhu Samuelovu 20,16-23,25.

6. července za účasti církve Adventistů sedmého dne a Církve evangelické byla slavena v kostele na Borové ekumenická bohoslužba na oslavu sv. Cyrila a Metoděje a připomínku Mistra Jana Husa. Slavnost byla ukončena položením věnce u pomníku M. J. Husa na novém hřbitově.

I v letošním roce byla mše sv. sloužena v týdnu pouze v pátek odpoledne a 1x za měsíc ve středu, kdy kněz navštěvoval nemocné ve farnosti.

Nedělní mše sv. v 9.45 hod s účastí okolo 200 věřících (včetně rekreantů), v Pržně v sobotu večer s nedělní platností při účasti do 45 osob.

V říjnu, tak jako každoročně, se farníci Malenovic (5 až 15osob) scházeli u kapličky v Malenovicích k motlitbě růžence.

Farnost spravoval O. Klement J. M. Vecheta, v lednu 2000 odešel O. Serafim.

2001

V r. 2001 se farnost zapojila do celostátní "Tříkrálové sbírky" pochůzkami po obcích Malenovice a Pržno.

V postní době, kromě křížové cesty přede mši sv., byla i křížová cesta v přírodě (účast 20 farníků), kde na kopci na Fabiánkově louce byl vztyčen symbolický kříž.

V květnu jsme se sešli při žehnání polí, které bylo ukončeno na hřbitově modlitbou za zemřelé.

Od září byly první soboty na Borové zrušeny a jsou slaveny na Pržně.

V neděli po svátku Povýšení sv. kříže (výročí posvěcení kostela na Borové), bylo poprvé na Borové poděkování za úrodu společné pro všechny tři vesnice, farníci donášeli dary země v obětním průvodu. Po mši sv. toto slavení pokračovalo na faře setkáním farníků.

K 1. březnu 2001 proběhlo celostátní sčítání lidu - údaje z obce Malenovice (data z Lubna a Nové Vsi se nepodařilo zjistit, a to z důvodu, že tyty obce patří pod město Frýdlant n. O.).

Počet obyvatel:
Počet obyvatel 378 z toho 114 žen a 193 mužů
do 14 let 69
15 až 59 let 242
nad 60 let 67
Náboženství:
bez vyznání 177
církev římskokatolická 184
ostatní 3
nezjištěno 9
Domy:
celkem 174 domů z toho 114 trvalé obydlených

23. 12. 2001 byly spuštěny internetové stránky farnosti Borová

Farnost spravoval O. Jan Vecheta, jako diecézní kněz (vystoupil z řádu Karmelitánů, čímž skončilo působení tohoto řádu v naší farnosti).

2002

20. ledna byla za přítomnosti senátorky a starostky obce Malenovice sloužena mše sv. u příležitosti vyhlášení kostela sv. Ignáce na Borové kulturní památkou.

První soboty jsou nadále slaveny na Pržně. Na Borové je pouze mše sv. v neděli v 9.45 hod. a v pátek odpoledne, jednou za měsíc ve středu. Na Pržně je mše sv. v sobotu s nedělní platností.

V květnu slaveno žehnání polí, v září posvěcení kostela, dvakrát v roce se sešli důchodci s knězem na rekolekci.

Náboženství se vyučuje podle ročníků l hodina týdně, a to ve Frýdlantě, ve škole na Nové Vsi 1. až 5. ročník l hodina týdně 10 žáků, a v Pržně rovněž 1. až 5. ročník 9 žáků.

Ve farnosti se scházejí dvě modlitební společenství, a to 5-ti členná skupina vedená paní varhanicí a druhé modlitební společenství vedené akolytou. Toto společenství se začalo scházet před pěti lety za účelem společné motlitby za farnost.

V Pržně byla celebrována slavnostní mše sv. za účasti biskupa Lobkovicze, senátorky a poslanců, při níž byl posvěcen základní kámen pro nový Sociální ústav pro mentálně postižené v Pržně.

Farnost spravoval Jan Vecheta a 21. července jsme uvítali novokněze, kaplana Mgr. Ing. Jiřího Schreibera.

2003

Mše svaté ve farnosti byly slaveny tak jako v minulých letech. Na Borové v neděli za účasti 150-200 věřících (včetně rekreantů), v pátek odpoledne (účast max. 20 osob), jedenkrát měsíčně ve středu, na Pržně v sobotu večer s nedělní platností (účast 40 věřících).

V postní době se přede mší sv. modlila křížová cesta (bez kněze), ve svatém týdnu se konala křížová cesta venku (9 osob), v červnu se slavilo žehnání polí a v září poděkování za úrodu.

14. září 2003 slavila farnost 330. výročí posvěcení chrámu na Borové, které po mši sv. pokračovalo před farou setkáním farníků.

Náboženství se vyučuje tak jako v minulých letech.

Farnost Jasenica z Polska obnovila pomník kněze P. Herota, rodáka z Lubna, který sloužil v jejich farnosti a je pohřben na hřbitově na Borové na jižní části od kostela.

Počátkem roku bylo na severní straně kostela dokončeno vykácení sedmi vzrostlých smrků, které ohrožovaly sousední rekreační chaty.

V létě byl upraven povrch parkoviště před farní budovou.

Byla zahájena oprava kaple P. Marie v Malenovicích. Kaple včetně přilehlých pozemků byla přepsána z nadace Valentýna Kubaly na římskokatolickou farnost Borová (14. října 2004 biskup F. V. Lobkowicz, za účasti cca 40 osob, požehnal opravenou kapli.) Zásluhu na opravě kaple má p. Jan Pyszko, který tuto akci koordinoval.

 kaple malenky kaple malenky

Celkem v r. 2003 ve farnosti (Borová+Pržno) bylo 11 křtů, 4 svatby, 13 pohřbů.

Koncem r. 2003 byla jmenována čtyřčlenná ekonomická rada farnosti.

Farnost Borová spravoval do června farář P. Jan Vecheta. 17. června 2003 jsme uvítali salesiána P. Petra Hrubiše, rodáka z Kunčic pod Ondřejníkem.

Ve farnosti celý rok působil kaplan P. Jiří Schreiber

2004

Náboženství se učí tak jako v minulých letech ve Frýdlantě podle ročníků. První sv. přijímání bylo ve Frýdlantě, z Pržna bylo 1 dítě, z Nové Vsi 2 hoši.

Ve farnosti se scházejí tři modlitební skupiny. V letošním roce se začala scházet modlitební skupina matek (3 matky), modlitební skupina vedená akolytou zorganizovala 9-ti denní svatodušní novenu a duchovní přípravu na oslavu svátku sv. Ignáce.

Během roku proběhlo vzdlávání ve víře – katechismus vyučoval p. farář, účast průměrně 7 věřících.

V červnu vstoupila do noviciátu Institutu sester naší paní z Karmelu v Římě farnice z Malenovic Sylva Velebová, nar. 1979. Její formace proběhla ve Štípě u Zlína a v Římě, postulát žila v Arnezaně v Itálii. Řád je zaměřen na mládež (učitelky) a soc. oblast (zdrav. sestry).

Dvakrát v roce proběhlo setkání farnosti, a to u příležitosti svěcení chrámu a v prosinci. Účast byla 60 a 40 farníků. Hlavním důvodem těchto farních akcí je setkání společenství farníků. Fara během roku bývá využívána k rekreačním a duchovním akcím z celého biskupství.

Celkem v roce 2004 ve farnosti (Borová+Pržno) bylo 8 křtů, 4 svatby, 20 pohřbů.

4. dubna byla jmenována 9-ti členná pastorační rada (sešla se dvakrát).

Farnost Borová spravoval v r. 2004 frýdlantský farář, P. Petr Hrubiš. V červnu odešel kaplan P. Jiří Schreiber do Ostravy a nastoupil novokněz, P. Marian Pospěcha, rodák z Domaslavic.

2005

Půlnoční novoroční mše se zúčastnilo pouze 20 lidí (+ 9, kteří byli ubytováni na faře), což představuje nejmenší účast od doby, kdy se začaly na Borové slavit půlnoční mše. Důvodem bylo velké množství sněhu.

2007

Po 21 letech získala farnost Borová opět vlastního kněze, který trvale bydlí na faře. Stal se jím slovenský jezuita P. Daniel Lehocký. Za jeho působení získal borovský kostel novou fasádu a proběhly take práce na rekonstrukci fary.

2010

Na Borovou nastupuje nový duchovní správce, P. Karel Slíva. Do farnosti se s jeho příchodem vrací život. Kázání během nedělní mše rozšiřuje o promluvu k dětem, společně s farníky organizuje pouť dřevorubců a tesařů k svatému Josefu, průvod na Květnou neděli, hasičskou pouť k svatému Floriánovi a další akce. Pokračuje take rekonstrukce fary, která se za jeho působení opět více otevírá farníkům (společenství mladých apod.).

2011

P. Karel Slíva jmenoval FARNÍ RADU, která se skládá ze čtyř skupinek: ekonomická, údernická, tvůrčí a pastorační.

V tomto roce bylo založeno SPOLEČENSTVÍ MLADÝCH, jehož setkání probíhají každých 14 dní vždy v pátek a dochází na ně zhruba 10 mladých z naší farnosti.

V pátek 27.5. se také náš kostel zapojil do akce "NOC KOSTELŮ"
Program byl zahájen mší svatou – hlavní celebrant P. Marián Pospěcha
18:00 hod. - přednáška o kostele a farnosti Borová – přednesl Mgr. Jaromír Polášek
19:00 hod. – koncert duchovní hudby
20:00 hod. - adorace
 kaple malenky

V neděli 5. června 2011 proběhlo po tříleté přestávce na Borové opět PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ, které tentokrát přijalo 8 dětí naší farnosti.

Ve dnech 17. – 20. srpna 2011 byla uskutečněna farní dovolena pro mládež s názvem DOMASLAVICKÝ THILLER

Dovolená se uskutečnila v Domaslavicích na faře, kterou v té době spravoval bývalý borovský farář O. Jan Vecheta. Zúčastnilo se jí 17 mladých a "na povel" je mělo 6 vedoucích. Otec Karel Slíva byl také přítomen. Dovolené se kromě borovských farníků zúčastnila také mládež z Frýdlantu, Metylovic a Kunčic.Říjen - Založena nová tradice: HUBERTSKÁ MŠE, kterou sloužil bývalý kněz borovské farnosti a také vášnivý myslivec, pater Kempný.

2012

29.4. Obnovení tradice POUTĚ BOROVSKÝCH FARNÍKŮ DO JANOVIC

MŠE STOLAŘŮ

HASIČSKÁ MŠE - té se zůčastnily také hasiči Pstruží, Metylovic a Nové Vsi.


Červen - PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ bylo na Borové uděleno 3 dětem. Na Pržně přistoupilo k Prvnímu svatému přijímání 6 dětí.
23.6. proběhla akce nazvaná OŽIVENÍ MINULOSTI kdy byla na zdi fary posvěcena pamětní deska na počest bývalého Malenovického faráře Františka Šneka a bývalého pana ředitele školy v Malenovicích Františka Nováka.V Srpnu proběhl DRUHÝ TÁBOR MLÁDEŽE místního společenství. Tentokrát se uskutečnilo ve Frýdlantě n.O.


V září přivítal náš kostel na KRMÁŠ návštěvu janovických farníků jako oplátku z jara, kdy zase borovští farníci navštívili při pouti kostel janovický
1.10. byla sloužena MŠE V KAPLI v Malenovicích


14.10. ŽEHNÁNÍ OBNOVENÉ SOŠKY na Hyklovém (Lubno)

18.10. BIŘMOVÁNÍ 18 osob

20.10. HUBERTSKÁ MŠE

21.12. ADVENTNÍ VYSTOUPENÍ národopisného kroužku ZŠ Nová Ves a cimbálové muziky Kotci