Historie kostela


Jak již bylo v úvodu napsáno, kostel na Borové byl posvěcen 14. 9. 1673. Avšak nejstarší část budovy je ještě starší než kostel sám. Je to tzv. misijní kaple, přes niž se dnes vchází do kostela bočním vchodem.

Nynější podoba kostela pochází z konce minulého století, kdy také byla přistavěna kamenná věž. Při posledních opravách po roce 1980 byl pořízen mramorový oltář čelem k lidu a citlivě provedena liturgická úprava. Tím kostel získal mnoho na kráse a útulnosti. Oltářní obraz sv.Ignáce z Loyoly věrně napodobuje jednu z rytin, jimiž byl vyzdoben životopis tohoto světce, vydaný v r. 1609 při příležitosti jeho svatořečení.

Ostatní sochy a obrazy představují naše národní patrony sv. Jan Nepomuckého, sv. Hedviku - patronku Slezska, nebo všeobecně oblíbené postavy a motivy (sv. Anna, Srdce Ježíšovo a Mariino, sv.Alois, sv. František z Assisi aj.)

1858

Do historie vstupujeme rokem 1858, kdy nastoupil na Borovou jako farář P. Petr Hykl. Jeho první zápis v kronice předkládáme ve velmi zkrácené verzi.

Boží pole, hřbitov a jeho okolí nalezl zprofanováno jako místo pro pastvu, zbytky dřevěného oplocení byly zpuchřelé a ležely rozházeny. Vnějšek kostela byl po celé délce zbaven omítky, opěrné pilíře byly rozpadlé. Stavba přibudované márnice byla polorozbořená a hustě obrostlá divokým černým bezem. A vnitřek kostela? Slzy panu faráři vstoupily do očí. Klekl před oltář, vzýval P. Ježíše a prosil o milost síly při začátku své pastorační činnosti.

Žalostný stav nebudeme dále popisovat. Zkrátka, kromě oltářního obrazu sv. Ignáce a Růžencového obrazu nebylo od výstavby kostela v r. 1673 nejen nic pořízeno, ale ani opraveno. Rovněž fara byla v zoufalém stavu. Příčiny, které k tomuto stavu vedly, nechtěl nastupující kněz uvádět, aby se nedotkl svých předchůdců. Nikdo z nich jistě neměl službu lehkou.

Páter Hykl se pustil do oprav. Bylo provedeno proražení oratoria, zvýšení sakristie o jedno patro, vydláždění kostela, proběhla oprava varhan, ze dvou lavic byla spojena klekátka pro sv. přijímání, pořízen baldachýn pro uctění Nejsvětější Svátosti Oltářní. Rovněž byly provedeny nejnutnější opravy na farní budově (okna, dveře). To vše z Náboženského fondu a svépomocnými pracemi farníků.

Z vlastních peněz nechal P. Petr Hykl oplotit zahradu a dvůr, vystavět stodolu, hospodářské budovy nechal pokrýt střechou, zahradu osázel ovocnými stromy. Nyní chyběla ještě voda. Ačkoliv se kopalo na více místech, všude byl nalezen jen suchý pískovec. Proto se obrátil na hutního mistra Reifa vBašce, který mu z přátelství nabídl dva horníky. Ti pracovali nepřetržitě šest týdnů na výkopu studny, než se přišlo na vodu. Studnu bylo pak nutno ještě prohloubit, vyložit říčními kameny, opatřit kolem na hřídeli a zastřešit. Tak bylo aspoň z části pomoženo nejnutnější potřebě s malým nákladem 105 zlatých, z čehož Náboženský fond zaplatil 84 zlatých.

1898

páter Petr Hykl přiměl obce k tomu, aby postavily z vlastních prostředků márnici.

erb

Při další opravě kostela měla být vylíčená tzv. misijní kaple. Při seškrabávání starého vápna se objevily známky historické malby. Bohužel jen nejasné anepatrné. Vedle dřevěného kříže bylo možné poznat lotra po levici, pravého již nebylo vidět. Na stropě se dochovaly části kreseb andělů a pak dva znaky nade dveřmi. Jeden byl téměř neviditelný, kdežto druhý zachovalý - znázorňoval erb patřící hraběcí rodině Almesloe. Z tohoto rodu pocházela třetí manželka Františka Viléma, hraběte Pražmy, Karolína Františka Terezie hraběnka Almesloe - narozená 1706 (sňatek uzavřen ve Vratislavi 7.10.1724, zemřela 14.6.1770). Tím se dokládá spojitost mezi kostelíkem na Prašivé, jak uvedeno v úvodu.

Z počátku 20. století je v kronice pouze jeden záznam. Další se pak objevuje až v roce 1934.

1906

V kronice nacházíme protokol sepsaný technickým oddělením c.k. Okresního hejtmanství v Těšíně. Ten konstatoval, že žádost Kostelního konkurenčního výboru na Borové o následující opravy je opodstatněná. Jednalo se o zařízení pro odběr vody, rekonstrukci a přístavbu farní budovy, doplnění kostelních parametrů (ciborium, které bylo před několika léty z kostela uloupeno) aj. Zůstalo však jen u konstatování. Ke stavebním úpravám nedošlo. Důvod není z kroniky zcela zřejmý, zčásti se jednalo o nepřízeň některých farníků.

kostel-v pozadi Lysa hora jeste bez vysilace-30 ta leta

1934

Do farnosti přichází p. farář Reinoch. Angažuje se v opravách hlavního a bočních oltářů, křtitelnice, oken a dveří na faře i plotu okolo fary. Oprava varhan, postavených v r. 1879, byla uhrazena se sbírky, která vynesla 1446 Kč. Stravu pro mistra varhanáře platil pan řídící František Novák.

kostel-dobová malba
Fotografie kostela s pozadím Lysé hory tehdy ješte bez vysílače. Foto pořízeno někdy v 30-tých letech.

1935

Jak bývalo zvykem v minulých stoletích, pochovávali se zemřelí na prostranství kolem kostela. Tak i Borová měla ukostela hřbitov s dřevěným oplocením, které bylo v pozdějších letech nahrazeno kamennou zídkou. Kdy byla postavena, o tom se kronika nezmiňuje. První zmínka o hřbitovní zdi je v kronice až v zápise z roku 1935, kdy se ukázala nutnost její opravy. Tehdy se jen vyspravila.

Konkurenční výbor, který spravoval kostelní jmění, byl zásadně proti jakémukoliv většímu vydání na opravy. Tak se ku příkladu stalo - jak zní zápis kroniky:

Na jaře 1935 se ukázala potřeba opravy hřbitovní zdi, střechy na hospodářské budově. Všichni členové se vyslovili jen pro "zalátání". Farář sjednal na své útraty stavebního inženýra, ten pořídil všechny výpočty sám, šel jim na ruku co nejvíce. Avšak než se věc vyřídila, hřbitovní zeď se na jednom místě sesula. Tak to bylo i s vodovodem. Farář nechal na své útraty udělat výměnu spádu a rozpočet. Vodovod do fary i bytu p. řídícího by stál 6 000 Kč. Když bylo všechno hotovo, prohlásil předseda konkurenčního výboru, že není peněz. Na námitku, že takový vodovod je nutný i pro případ požárů, řekli, že jistě nic nevyhoří."

1936

V květnu došlo konečně k důkladné opravě vrchní části stropu v kostele. V roce 1911 byl opraven jen provizorně, palachový strop se prohýbal a hrozilo spadnutí. V srpnu téhož roku dal pan farář Reinoch namalovat nový obraz Panny Marie svatohostýnské olejem na plátně. Maloval jej akademický malíř z Olomouce, jeho jméno však není udáno. Byl zarámován do původního starého rámu a zavěšen na evangelní straně oltáře. Obraz P. Marie Čenstochovské byl přemístěn na pavlač k varhanám.

Na jaře byla znovu vybudována část hřbitovní zdi mezi hlavní a boční bránou před hlavním vchodem do kostela, od schodů k hlavnímu vchodu dokostela až po faru. Stavěl ji zednický mistr-polír Gola z Malenovic. Náklad činil 9000 Kč.

1938

Tentýž malíř pak dokončil obraz Dobrého pastýře, který byl dán na epištolní stranu. Cena této olejomalby byla 400 Kč. Rovněž v tomto roce byly provedeny další opravy vnitřku kostela: nátěry lavic, pavlače, skříní v sakristii, kostelních dveří atd.

1939

Na jaře byl opraven boční oltář P. Marie (1600 Kč), v prosinci pak boční oltář sv. Jana Nepomuckého (1600 Kč), pozlacen rám obrazu Dobrého pastýře aopravena kazatelna. Všechny tyto opravy prováděl Jan Štihel z Frýdku, natěrač a pozlacovač, odborník ve Slezsku, žák Pěčkův. Pěčka je autorem obrazu sv. Jana Nepomuckého.

1942

26. března toho roku byly sňaty tři zvony a odevzdány pro válečné účely. Jelikož farnost byla chudá, zaplatil sejmutí zvonů okres. Bylo slíbeno, že zvony budou zaplaceny za dva roky po válce buď ve zvonovině nebo v penězích.

1943

28. srpna 1943 byla obec Malenovice poprvé zapojena na elektrické vedení. Začala instalace elektřiny v kostele. Poprvé se v kostele rozsvítilo 4. října 1943. Na vánoční svátky byl pořízen hlavní lustr (11 000 Kč). Na velikonoční svátky byly zakoupeny boční lustry, osvětlena křížová cesta (provedl Hynek Božoň z Lubna). Na pouť sv. Ignáce pak byl osvětlen hlavní oltář - obraz sv. Ignáce a vedlejší obrazy u bočních oltářů.

1944

První neděli v červnu je v kostele slavnost svěcení sošky Pražského Jezulátka, kterou darovala Barbara Satinská.

1949

Byla rozbourána část východní strany a započato se stavbou nové. Kámen byl dovezen na celou část. Pak však správa hřbitova přešla pod světské úřady a zeď se nedostavila. Nevyužitý kámen byl prodán. Zeď byla dokončena až v roce 2001.

1963

Na starém hřbitově (u kostela) se pochovávalo do roku 1963. Poté se začalo pochovávat na nový hřbitov, který je od něj vzdálen asi 200 metrů.
Jsou vyměněna kostelní dřevěná okna za železná a omítka opravena vápenným nástřikem.

kostel zevnitř

1972

V prosinci se zavádí do kostela elektrické topení. Zednické a pomocné práce prováděli z největší části p. Ivánek, p. Pyško a p. Tkáč - kostelník.

kostel-dobová malba
Fotografie kostela pořízeno někdy mezi léty 1965-1975.

1979

Památkově chráněné obrazy na Borové - sv. Anna učí P. Marii a sv. Jan Nepomucký - jsou opraveny restaurační dílnou akademické malířky Radany Hamzíkové a Radany Černé v Praze. Oprava si vyžádala částku 28 000 Kčs, z toho 25 000 Kčs přispěl Krajský národní výbor v Ostravě.

1980

V létě 1980 byla opravena malá věžička na kostele na Borové, z měděného plechu byla zhotovena koule pod křížem.

1982

V tomto roce jsou opraveny varhany ve farním kostele na Borové i ve filiálním na Pržně. Mimořádným finančním přispěním věřících se oprava mohla uskutečnit, i když se s ní v tomto roce nepočítalo. V tomtéž roce na podzim bylo postaveno lešení kolem kostela na Borové a na celém kostele (kromě věže) byla zdarma místními lidmi oklepána stará omítka.

Koncem léta téhož roku byl odstraněn v kostele v Pržně nevyhovující, velmi zchátralý dřevěný oltář i s kazatelnou. Hodnotné dřevěné sochy prošly rekonstrukcí. Bylo provedeno vybetonování základů pro oltář podle návrhu architekta Lubomíra Šlapety. Vymalování kostela v Pržně bylo provedeno před stavbou mramorových dílů oltáře. Kameníci ze Zlatých Hor postavili mramorový oltář ze slezské žuly, do kterého p. Kempný přenesl ostatky svatých ze starého původního (dřevěného) oltáře na svátek sv. Kateřiny dne 25. 11. 1982. Svatostánek z tambakového plechu se čtyřmi polodrahokamy zhotovil pasíř a umělecký zámečník z Prostějova. Nové rámy na původní obrazy křížové cesty a rám na obraz P. Marie, který byl původně na starém oltáři, zhotovili podle návrhu architekta Šlapety ve stolárně v Bruzovicích. Sochy ze starého oltáře byly po renovaci umístěny na konsolách v presbytáři. Zpovědnice, která byla červotoči zničena, byla zrušena a byl vytvořen uzavíratelný zpovědní kout. Celkový finanční náklad oprav ve filiálním kostele vPržně si vyžádal částku 100 000 Kčs.

1983

16. dubna slavnostně posvětil oltář při mši sv., koncelebrované čtrnácti kněžími z frýdeckého děkanátu, Msgr. Josef Vrána, biskup z Olomouce.

V dubnu tohoto roku se započalo s omítkou farního kostela na Borové. Zedníky - fasádníky vedl pan Němec z Lubna, pomocní dělníci byli místní občané v počtu 12 až 15 osob denně, kteří pracovali zdarma. Na novou omítku dostala farnost od státu 40 000 Kčs, proto se mohly udělat nové okapové žlaby, svody i oplechování střechy na okraji v šíři 1 m. Při této přiležitosti byla opravena i střecha sakristie v Pržně, kde zatékalo. Na Borové i v Pržně byl proveden nátěr věží speciální barvou: základní - antikorosní a vrchní vypalovací, (vypálení provedlo sluníčko).

1984

Opravy pokračují nátěrem lodi kostela na Borové i v Pržně, kde byly po celé délce kostela instalovány nové okapové žlaby.

1986-1989

Nová celková elektroinstalace kostela i fary

Malba kostela

Restaurovány oltáře – sochy

1990

Úprava celého presbytáře, stavba nového obětního stolu z jugoslávského mramoru, v prostředním sloupku je vložena schránka s ostatky svatých ze všech třech starých oltářů a přiložen záznam o zbudování. Obětní stůl byl slavnostně posvěcen v srpnu světícím biskupem Josefem Hrdličkou. Zvonění předěláno na elektrické.

1995

Výměna trámu na lodi

kostela a impregnační nátěr napadených krovů

1996

Nátěr oken na faře

Zakoupená nová křížová cesta ze Severních Čech v ceně 100 000 Kč ( polovina staré byla ukradena)

Zabudováno zabezpečovací zařízení na kostele v hodnotě 86 700 Kč, polovinou částky přispěl Obecní úřad Malenovice

1997

Zbudován kříž na novém hřbitově + korpus a vyměněn misijní kříž u kostela z roku 1935. Kříž byl posvěcen na svátek Všech svatých 1997.

Na podzim jsou vyměněná železná okna za dřevěné, dubové, nákladem asi 130 000 Kč.

1998

Byly opraveny varhany na Borové v ceně 40 000 Kč (ventilátor).

Oprava (výměna) krovů ve velké věži kostela na Borové za 48 800 Kč (do pěti let se musí uskutečnit generální oprava).

Započato s úpravami na hřbitově u kostela na Borové (chodníky)

Byl zakoupen ventilátor pro varhany v Pržně (1/2 nákladů uhradila obec Pržno).

Byla utvořena pracovní skupinka (11 farníků ), která spolu s knězem řeší chod farnosti.

1999

V roce 1999 začali farníci s úpravou starého hřbitova. Poničené a neudržované hroby byly po dohodě s pozůstalými likvidovány, vyřazené náhrobní kameny byly se souhlasem kněze použity do staveb do základu. 30. října byla sloužena mše svatá za všechny pohřbené na tomto hřbitově a poté celý hřbitov vykropen za doprovodné motlitby farníků.

2000

Byla provedena celková rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého na Nové Vsi na Šigutovém. Celkem oprava stála 70 000 Kč, z toho 16 000,- přispělo město Frýdlant n. O., ostatní bylo hrazeno ze sbírek občanů Nové Vsi.

Celkem se v letošním roce uskutečnilo 11 brigád (za účasti 5-15 osob) na úpravu farní zahrady, kosení hřbitova u kostela, úklidu na půdě kostela, opravy hřbitovní zdi.

2001

Do sakristie byl pořízen nový nábytek a dvoje dubové dveře se zárubněmi.

Farníci opravili - vyzdili z kamene hřbitovní zeď naproti farní budovy a renovovali troje hřbitovní brány.

Ve filiálním kostele v Pržně byla provedena generální oprava varhan. Opravoval mistr varhanář ing. Zd. Hromádka z Frýdku-Místku. Celková cena činila 94 tis. Kč, z toho obec Pržno uhradila 42 tis. Kč.

2002

Vyhlášení kostela sv. Ignáce na Borové kulturní památkou

Přes snahu farnosti o zamezení prodeji pozemků soukromé osobě obec Malenovice odprodala obecní pozemky u kostela ve výměře 3,03 ha (svah po levé straně na příjezdové cestě ke kostelu).

V kostele na Borové byly zhotoveny vitráže do tří oken v presbytáři z darů třech farníků, a dále bylo renovováno pět vchodových dveří.

vitráž desatero vitráž desatero vitráž desatero

V kostele na Borové na jaře byla provedena výměna a oprava trámů na lodi kostela.
Dříví darovali občané Malenovic, Nové Vsi a Lubna, vše sami pokáceli a připravili trámy a desky dle rozpisu firmy Artis s.r.o. Frýdek Místek. Opravu provádělo 12 týdnů 6 živnostníků velmi mladého věku.
Opravu prováděli přizvednutím staré konstrukce (po částech) a výměnou jednotlivých trámů. Pro zachování původních prvků se jednotlivé části nahrazovaly novými díly, tyto se spojovaly rovnými či šikmými pláty, jež se šroubují ocelovými šrouby prům. 14. Tyto spoje se průběžně impregnují. Celkové množství těchto výměn je 20,03 m3. Po provedení těchto prací proběhla celková impregnace nástřikem proti škůdcům, houbám a plísním přípravkem BOCHEMIT. Všechny nové prvky se připodobňují původním, a to broušením a srážením hran (brusným papírem a pořízem), vše se zasazuje do původních části původními spoji a to čep-dláb-dubový kolík či půlzuby. Pro zpevnění některých části původního stropu byly použity příložky v šířce 5 cm, které byly spojeny hřebíky.

V Pržně byla obnovena malba skříně varhan p. Bitnerem ze Staříče. V květnu v kostele

2003

Byla provedena celková rekonstrukce věže

oprava kostela oprava kostela

Byl restaurován kříž u Žídků panem Žídkem

2004

V březnu a prosinci došlo k pokácení 14 poškozených lip a k ořezu lípy u fary. Kácení bylo úřady povoleno.
Údržba kolem kostela a fary byla prováděna brigádnicky z řad farníků.
Úklid kostela provádějí pravidelně 4 úklidové skupinky. O výzdobu květinami se stará p. Fiedorová Ema.
Kostelníkem je Josef Ramík a syn Jan Ramík.
Varhanicí je Štěpánka Židková.

Svěcení zvonů v kostele sv. Ignáce

Zvon svatý Ignác "Ad maiorem Dei gloriam." tón D2, hmotnost 220 kg Zvon Panna Maria "Učiňte všechno, co vám řekne." tón E2, hmotnost 160 kg Zvon svatá Hedvika "Svatá Hedviko, manželko a matko, pros za naše viny." tón C3, hmotnost 45 kg

stare zvony

Počasí: 5 až 8 stupňů Celsia, zataženo, trvalý déšť

Největší událostí roku ve farnosti bylo pořízení 3ks zvonů v celkové hodnotě 380,475,-Kč.

Zvony posvětil 1. biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. Frant. Václav Lobkowicz v 9,00 hod na parkovišti před farní budovou. Svěcení byli přítomni věřící, pozvaní hosté (starostové + kněží) a skauti, kteří měli výstup na Ivančenu.

nove zvony foto

Po vysvěcení, za přihlížení všech zúčastněných, vyzvedl autojeřáb zvony do věže – přes okno. Potom následovala mše svatá v kostele, kterou sloužil otec biskup za asistence dvou kněží a trvalého jáhna.

Po mši svaté, kdy věřící vycházeli z kostela, již mohli naslouchat zvonění. Následovalo pohoštění a setkání všech zúčastněných na faře.

Každý měl možnost si zakoupit pamětní malý zvoneček – ze stejné zvonoviny, jako velké zvony

Asi 45 věřících se v březnu zúčastnilo exkurze ve zvonařské dílně v Brodku u Přerova – rodina Dytrychova. Viděli jsme přímo odlévání našich zvonů.

Zvony byly týden před svěcením vystaveny v kostele na Borové a farníci si je mohli prohlédnout. Zvony byly pořízeny z darů farníků a ze sbírek v kostele.

sveceni zvonu

2005

Leden-únor – kácení 42 stromů

Květen – montáž zvonku do malé věže

Výsadba okrasných keřů na starém hřbitově + 300 smrčků na západní straně

2006

Duben – vysazeno 20 nových lip na starém hřbitově

18. 5. – vysvěcení nové kaple v areálu Náš svět na Pržně biskupem Lobkovicem

2007

8. 5. – vyklizen kostel, oprava stropu, výměna poškozených trámů, výmalba kostela. Kostel hotov na pouť sv. Ignáce

Restaurace obrazu hlavního oltáře sv. Ignáce, podlepen novým plátnem a včelím voskem

Výměna krovu a pokrytí mědí nad bočním vchodem

Výměna rýn celého kostela a nátěr střechy

Nové ozvučení kostela

2008

vykáceno 30 borovic a bříz v lese kolem kostela – nový výhled na kostel

Borovský kopec před a po vykácení

Borovský kopec Borovský kopec

2009

19. 6. – blesk udeřil do kostela, zničena většina elekrického vybavení kostela (ozvučení, zabezbečovací systém, ovládaní zvonů, osvětlení)

Kácení dalších stromů v lese kolem kostela

2010

Nová fasáda kostela z peněz EU

Opravena malá kaplička u fary

kostel-dobová malba kostel-dobová malba